Yellow dog

 • галерия
 • фотография
 • блог

Общи условия

ПРЕДМЕТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Тези Общи условия за ползване (Условия за ползване) се отнасят за уебсайта за фотография www.yellowdog.bg

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване преди да използвате сайтаwww.yellowdog.bg

Уебсайтът www.yellowdog.bg е собственост на „АТЕЛИЕР“ ЕООД.

Настоящите Общи условия представляват споразумение между вас (като потребители и/или посетители) и собственика на www.yellowdog.bg и имат за цел да уредят условията, при които собственика на уебсайта предлага информацията и услугите, предоставени на или чрез www.yellowdog.bg

Услугите се предлагат само в случай, че се приемат настоящите Общи условия, правила и клаузи в този документ. Ако не сте съгласни с тези условия – моля, не използвайте www.yellowdog.bg

Настоящите Общи условия са в сила от 1.05.2022 г.

ДАННИ ЗА СОБСТВЕНИКА НА УЕБСАЙТА

 1. Наименование на фирма: „„АТЕЛИЕР“ ЕООД
 2. 2. Управител: Росица Евгениева Босяцка- Генова
 3. Вписване в публични регистри: ЕИК: 204144701

ДЕФИНИЦИИ

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

 • „НИЕ“, „СОБСТВЕНИКА“, „ЕКИПЪТ“, „СТУДИОТО“  е „АТЕЛИЕР“ ЕООД
 • „СТРАНИЦАТА“ е уебсайта www.yellowdog.bg
 • „ПОТРЕБИТЕЛ“ е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на сайта, само за лична употреба с нетърговска цел, при условие да спазва и да се съобразява с всички авторски права и съответните означения;
 • „КЛИЕНТИ“ е всяко лице което е влязло в договорни отношения с „АТЕЛИЕР“ ЕООД, във връзка с фото и/или видеозаснемане на мероприятие или организиране на фотосесия;

„УСЛУГА/и“ включва предоставяне на фотографски услуги и/или вдеозаснемане, заедно или поотделно.

„ПАРТНЬОР“ е всяко лице, с което  Собственикът се намира в договорни отношения, което има право да предоставя допълнителна информация за своите услуги на Потребители на сайта.

„АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ“ е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни.

ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Собственикът на www.yellowdog.bg събира и обработва лични данни на потребителите на уебсайта при стриктно спазване на разпоредбите на Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Света от 27 април 2016 г.

Собственикът предприема всички разумни стъпки, за да осигури сигурността на вашата лична информация. Моля, запознайте се с нашата Политика за поверителност за допълнителна информация относно начина, по който се стремим да осигурим сигурността на личната информация.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

 • Потребителите нямат право да деактивират или разстройват функционалностите на уебсайта  и да осъществяват злонамерени атаки.
 • Видът и спецификите на възможностите за ползване на интернет сайта могат да бъдат променяни едностранно, по преценка на собственика на www.yellowdog.bg
 • Всички потребители получават правото да използват услугите на сайта, единствено за лични/нетърговски цели при спазване на приложимото законодателство и изискванията, посочени в настоящите Общи условия.
 • Съдържанието на интернет сайта се определя от собственика на www.yellowdog.bg, който също така има право по всяко време да променя съдържанието на сайта си, като по своя преценка добавя и/или премахва рубрики и/или материали.
 • Достъпът до сайта може да бъде временно спрян или ограничен с цел поддръжка на сайта или въвеждане на нови услуги. Поради естеството на Интернет непрекъснатият достъп не може да бъдат гарантиран.
 • Сайтът www.yellowdog.bg има право да използва „бисквитките“ (cookies). „Бисквитките“ се използват с цел оптимизация и осигуряване на пълно и качествено ползване на функционалностите на сайта. За повече информация моля запознайте се с Политиката ни относно бисквитките.

*  Не можете да се опитвате да получите неоторизиран достъп до която и да е част или функция на Уебсайта, или каквито и да е други системи или мрежи, свързани към Уебсайта.

* Не можете да сканирате или тествате уязвимостта на Уебсайта или която и да е мрежа, свързана с Уебсайта, нито да нарушавате мерките за сигурност или удостоверяване на Уебсайта или която и да е мрежа, свързана с Уебсайта.

* Не можете да използвате Уебсайта или каквото и да е Съдържание с каквато и да е цел, която е незаконна или забранена от настоящите Условия за ползване, или да поискате извършването на незаконна дейност или друга дейност, която нарушава правата на Собственика.

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ

В страницата www.yellowdog.bg са представени възможности за:

Професионална фотосесия с домашни любимци

Собственикът на www.yellowdog.bg има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните услуги. Възможно е част от информацията, публикувана в сайта, да се отнася до услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента. Собственикът на уебсайта не носи отговорност за допуснати технически грешки при представянето на услугите.

Снимките се получават в електронен вариант в срок до 3 седмици от датата на заснемане.

АВТОРСКИ ПРАВА

Съгласно Закона за авторското право, авторските права върху снимките, заснети от фотографи принадлежат на фотографите. В тази връзка снимките заснети от нашия екип са предназначени за ваше лично ползване. Те не могат да бъдат използвани за рекламни цели. Ако желаете да използвате снимките си за рекламни цели, това подлежи да допълнителни договорки с нас. Можете да използвате снимките за участие в конкурси, но след като поставите лого на Студиото.

Всички цифрови файлове са собственост на Екипа.

Всички визуални концепции са обект на авторско право на Екипа.

Всички текстове, снимки, аудио/видео материали, лого, графични изображения, надписи и други ресурси качени на сайта, са обект на авторско право по силата на българското и световното законодателство – Закона за авторското право и сродните му права и Кодекса за международното частно право, както и Регламентите на ЕС за защита на авторското право. Тяхното копиране, споделяне, възпроизвеждане, разпространяване, излъчване, предаване, видоизменяне  или използване по друг начин, води до нарушение на авторските права и подлежи на съдебно преследване и нарушителите носят наказателна отговорност по смисъла на Наказателния кодекс на Република България

Не се разрешава материалите на този Сайт да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел.

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

 • Собственикът на сайта www.yellowdog.bg не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на сайта.
 • Собственикът на сайта www.yellowdog.bg не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в  сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.
 • Собственикът на сайта  www.yellowdog.bg  има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.
 • Собственикът на сайта www.yellowdog.bg не носи отговорност за каквито и да било претърпени от потребителя вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола му и не могат да бъдат избегнати – като например временно прекъсване на достъпа до уебсайта, поради технически причини и други.
 • Собственикът не носи отговорност за неудобства, причинени от промяна на метеорологичната прогноза в деня на мероприятието.
 • Собственикът не носи отговорност за каквито и да било събития, възпрепятстващи мероприятието, като пожар, наводнение, земетресение или други природни или човешки действия.

Собственикът си запазва правото да използва свое виждане за визуална концепция на един и същи кадър или видео при повече от един клиент. Собственикът не носи отговорност за каквито и да е било претенции от страна на клиенти в случай, че те открият сходство в кадър или видео, изготвени от Собственика за друго мероприятие.

РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Всички спорове, породени от настоящите Общи условия или отнасящи се до тях, включително споровете, породени или отнасящи се до тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Общите условия или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани чрез разбирателство и взаимни отстъпки.

Обстоятелството, че отделна разпоредба на настоящите Общи условия е или може да бъде обявена за незаконосъобразна, недействителна или неприложима, не води до незаконосъобразност, недействителност и неприложимост на останалите разпоредби на Общите условия.

Съдържанието е защитено. Функцията за щракване с десен бутон е деактивирана.